Ajuntament de Lucena del Cid

Acords i plens municipals

Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local.

TÍTOL V.

DISPOSICIONS COMUNES A LES ENTITATS LOCALS CAPÍTOL PRIMER. RÈGIM DE FUNCIONAMENT

Article 46.

Les Comissions Municipals i Provincials de Govern celebraran sessió ordinària amb la periodicitat que estableixi el Reglament orgànic de la Corporació.
Correspon al President de cada Comissió fixar el dia que ha de celebrar-se la sessió.

Artículo 47.

 

  • 1. Las Corporaciones locales podrán establecer ellas mismas su régimen de sesiones. Los días de las reuniones ordinarias serán fijados previamente por acuerdo de la Corporación.
  • 2. Salvo en casos de urgencia, no se tratarán más asuntos que los señalados en el orden del día de cada sesión, que formará el Presidente y se distribuirá a los miembros de la Corporación con antelación mínima de dos días hábiles.

Article 47.

  • 1. Quan la quarta part dels membres que legalment integren la Corporació sol·liciti la celebració de sessió extraordinària del Ple, el President vindrà obligat a convocar-la dintre dels quatre dies següents la sol·licitud.
  • 2. La convocatòria de sessió extraordinària del Ple de les Corporacions locals haurà si es fes, almenys, amb dos dies d'antelació al de la seva celebració, salvo en supòsits d'urgència degudament motivada i amb expressió dels assumptes que s'han de circumscriure les deliberacions i acords, sense que puguin tractar-se altres distints.

Article 49.

Les sessions se celebraran en la Casa Consistorial o en el Palau Provincial que constitueixi la seu de la respectiva Corporació. En els casos de força major, podran celebrar-se en edifici habilitat a aquest efecte.

Article 50.

De cada sessió s'estendrà acta pel secretari de la Corporació o, si escau, de l'òrgan corresponent, fent constar, com a mínim, la data i hora de començament i fi; els noms del President i altres assistents; els assumptes tractats; el resultat dels vots emesos i els acords adoptats. En les sessions plenàries haurien de recollir-se succintament les opinions emeses.

Article 51.

Seran nuls els acords adoptats en sessions extraordinàries sobre assumptes no compresos en la seva convocatòria, així com els quals s'adoptin en sessions ordinàries sobre matèries no incloses en el respectiu ordre del dia, excepte especial i prèvia declaració d'urgència feta per l'òrgan corresponent, amb el vot favorable de la majoria prevista en l'article 47.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.

Article 52.

1. El llibre d'actes té la consideració d'instrument públic solemne, i haurà de dur en totes les seves fulles, degudament foliades, la rúbrica del President i el segell de la Corporació.

A continuació s'exposen per a la seva consulta els plens realitzats per aquesta Corporació des de les últimes eleccions municipals celebrades.

 

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
Site developed with Drupal